fbpx

Artikel 1 Algemeen
De Bedrijven

EW Products – Wulterkens Customized Wear
www.customizedwear.nl 
Adres:  Kerkstraat 63/8
              1211 CL Hilversum
              Nederland 

Telefoon: 035 – 302 0081
E-mail adres: info@customizedwear.nl 
Kamer van Koophandel: 60072970 
BTW Nummer: NL853754822B01

Wulterkens Customized Wear is een onderdeel van EW Products. In deze voorwaarden wordt Wulterkens verder aangeduid als EW Products als verkoper. In geval van levering van producten wordt onder EW Products mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met EW Products. Een koper, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met EW Products heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telefax op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan. Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van EW Products tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 Offertes

Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. De prijscouranten en prijsvermeldingen van EW Products zijn geen offerte. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt EW Products zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal EW Products dit schriftelijk aan koper bekend maken. Mondelinge toezeggingen verbinden EW Products slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Inkoop- en andere voorwaarden van een koper worden door EW Products uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door EW Products worden aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-opdracht door EW Products op haalbaarheid is beoordeeld. EW Products heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 4 Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5 Prijzen

De zaken van EW Products worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij EW Products. De diensten van EW Products worden verricht tegen de prijs die EW Products het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expres komen alleen voor rekening van de koper wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

Artikel 6 Verzending/aflevering

De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 30 dagen, tenzij anders is vermeld of genoemd. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Indien de overeengekomen levertermijn om welke reden dan ook door EW Products wordt overschreden, zal EW Products de klant hiervan schriftelijk (fax, brief, e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met EW Products te ontbinden, door dit schriftelijk (fax, brief, e-mail) aan EW Products te melden. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) werkdagen nadat EW Products het in artikel 6.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort. De door EW Products opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant. EW Products behoudt zich het recht voor bestellingen in deelleveringen te verzenden en te factureren. EW Products draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten. EW Products is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen. EW Products is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen. De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen. In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door EW Products op te geven opslagplaats, heeft EW Products het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door EW Products gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens EW Products.

Artikel 7 Afkoelingsperiode

Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met EW Products te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan EW Products te melden. De klant dient het product – na overleg met EW Products – te sturen naar een door EW Products vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met EW Products ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal EW Products deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat EW Products het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. EW Products behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van EW Products of de leverancier van het product) is beschadigd. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van EW Products schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal EW Products de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. EW Products heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden. EW Products behoudt het recht om retournering van gepersonaliseerde producten te weigeren. Indien producten aangeschaft zijn tegen prijs vermindering (kortingen) van 20% of meer, behoudt EW Products het recht om volledige retourneringen van het aankoopbedrag te weigeren. In dit geval wordt recht tot retournering slechts vervangen door het recht om de aankoop te ruilen met producten van vergelijkbare waarde.
 

Artikel 8 Betalingen

Betaling dient, afhankelijk van de keuze bij bestelling, via vooruitbetaling via Ideal of Paypal, waarna de aflevering zal geschieden. Voor het geval dat EW Products een factuur zendt, dient de betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de (post-) bankrekening van EW Products zoals is vermeld op de factuur en wel binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. EW Products is gerechtigd het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) te verhogen met een zogenaamde krediet beperkingtoeslag van 2% over dat bedrag. Bij betaling binnen de in art. 8.1 gestelde termijn is koper gerechtigd het desbetreffende bedrag in mindering te doen strekken op het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting). Indien EW Products aan koper kortingen heeft toegekend, is koper gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te doen strekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden en/of factuurbedragen openstaan. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien de koper de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan EW Products verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend. Indien de koper het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en EW Products tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de koper gehouden aan EW Products te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 125,- per factuur. Niet-tijdige betaling geeft EW Products het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de koper op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van EW Products op van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade. EW Products is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door EW Products te verrichten prestaties, een en ander op een door EW Products aan te geven wijze. Het is de koper niet toegestaan verrekening toe te passen. In behandeling genomen reclames en/of garantie-aanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling. Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. EW Products garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als aanbetaling na hun inlossing. EW Products staat tot geen van haar kopers in een rekening-courant verhouding.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

De eigendom van de geleverde zaken wordt door EW Products uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden. Het staat de koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van EW Products de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderszins te bezwaren. De koper verplicht zich op eerste verzoek van EW Products de zaken aan EW Products ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan EW Products of aan de door EW Products aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te nemen. EW Products verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de koper de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de koper al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van EW Products ten behoeve van andere aansprakelijkheid die EW Products op de koper heeft. De koper zal op eerste verzoek van EW Products zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom voor ieder dag dat de koper hiermee nalatig blijft. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatie-opdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van EW Products tot volledige voldoening van al hetgeen EW Products van de koper te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

Artikel 10 Reclame

Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan EW Products kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt EW Products geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken c.q. facturen als juist erkent. Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. Indien een reclame door EW Products gegrond wordt bevonden, heeft EW Products het recht te harer keuze:

– de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;

-het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan EW Products worden afgegeven;

-het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren. De koper dient in voorkomend geval EW Products onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen. Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. EW Products aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door EW Products op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin EW Products deze zaken aan de koper afleverde.

Artikel 11 Garantie

EW Products staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. Op een uitgevoerde reparatie wordt twee maanden garantie verleend. Op de geleverde zaken wordt twee maanden garantie verleend tenzij anders schriftelijk anders is overeengekomen. Op producten die op de site of catalogi kenbaar gemaakt worden als accessoires wordt geen garantie verleend. Indien de koper aan EW Products een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van EW Products. De koper zal al dan EW Products vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan EW Products verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van EW Products zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft EW Products garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd. De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken eerst EW Products per e-mail of telefoon in te lichten, mocht EW Products geen andere oplossing voor het probleem kan vinden, dienen de waren voor eigen risico af te leveren op het door EW Products op te geven adres, op rekening van EW Products, met vermelding van gedetailleerde klachtomschrijving. Voor zaken met een door andere dan EW Products bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde. De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien;

-de koper de zaken heeft verwaarloosd

-de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens EW Products zijn verricht

-bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

-Bij textiel: De koper eigen producten aanlevert voor personalisatie.

-Bij textiel: De koper zich naar blijken niet aan de geadviseerde wasvoorschriften heeft gehouden.

-het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden

-het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires

-indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

-indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met EW Products gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.

Artikel 12 Handelsmerk

De fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of identificatienummers of tekens van EW Products, die op de door EW Products afgeleverde zaken aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Zonder toestemming van EW Products is het niet toegestaan om eigen producten van EW Products elders te verkopen dan op de officiele website www.wulterkensclothing.com. Alleen met een schriftelijke overeenkomst met daarin duidelijke afspraken omtrent retailprijzen en dergelijke, kan men geproduceerde producten van EW Products elders verkopen danwel verhandelen. EW Products bezit alle rechten omtrent eigen geproduceerde producten. 

Artikel 13 Aansprakelijkheidsbeperking

EW Products, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. Onverminderd het vorenstaande is EW Products in ieder geval nimmer aansprakelijk:

-wegens niet-, of niet tijdige levering;

-voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, mailingen, internet-advertising, offertes e.d.;

-in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 14;

-indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;

-voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in EW Products’s bedrijfsruimte bevinden;

-voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;

-voor schade aan product veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;

De koper zal EW Products vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens EW Products. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van EW Products of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14 Niet-toerekenbare tekortkomingen

EW Products is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van EW Products alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. EW Products heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. EW Products is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is EW Products gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. EW Products behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. EW Products heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 15 Ontbinding

Indien de koper zijn verplichtingen jegens EW Products niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die EW Products te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft EW Products het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. EW Products is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst EW Products schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op het ongedaan maken van reeds door EW Products verrichte prestaties, en heeft EW Products onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 16 Consumentenkoop

In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art. 8 lid 5 (idem); art. 8 leden 7 en 8; art. 13 lid 2 sub g; art. 15 lid 2 (voor zover het de bevoegdheid van EW Products tot ontbinding betreft); art. 18 lid 2 (wordt aangevuld met: “De koper heeft het recht om binnen een maand nadat EW Products zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.”).

Artikel 17 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen EW Products en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement kennis, tenzij EW Products er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 18 Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen EW Products en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst – afwijken van de niet-verbindende bepalingen.